Regulamin zakupów

 

www.makao-sklep.pl

„MAKAO” MARCIN OZIĘBAŁA | 42-140 PANKI, UL. ZWIERZYNIECKA 10 |NIP: 574-203-03-93

Showroom: ul. Św. Jadwigi 20, Częstochowa | Mobile phone:  +48 605 300 607

www.makao-sklep.pl | e-mail: makao@makao-sklep.pl

 

Regulamin zakupów

w sklepie internetowym www.makao-sklep.pl

Obowiązuje ver_040620181 data publikacji 16.04.2020


Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MAKAO na rzecz Klientów, polegające na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu (umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość).

Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu Stronom zawieranych umów.

 

I.              Definicja pojęć.

 

1.     Sklep Internetowy bądź Sklep – oznaczenie serwisu internetowego w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem www.makao-sklep.pl, który pozwala Klientowi przede wszystkim na składanie Zamówień.

2.     Sprzedawca – MAKAO Marcin Oziębała z siedzibą w 42-140 Panki, ul. Zwierzyniecka 10, NIP: 5742030393, REGON: 241801839, adres e-mail: makao@makao-sklep.pl, telefon: 0048 607 617 111

3.     Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

4.     Konsument – Klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5.     Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

6.     Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

7.     Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

8.     Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.

9.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10.   Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy MAKAO a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego www.makao-sklep.pl

11.   Usługa Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez MAKAO za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od MAKAO treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o produktach i usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

II.             POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1.        Niniejszy Regulamin Zakupów – zwany dalej Regulaminem obowiązują w transakcjach, które mają za przedmiot sprzedaż Towarów lub Usług przez MAKAO Marcin Oziębała z siedzibą w Pankach na rzecz każdego Klienta przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego www.makao-sklep.pl. Regulamin obowiązuje w całości, chyba że Strony w odrębnie zwartej umowie ustalą inne warunki. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin obowiązuje w takim zakresie w jakim zostały zmienione lub wyłączone. W przypadku sprzedaży Towarów lub Usług na rzecz Konsumenta Regulamin obowiązują w stosownym zakresie z uwzględnieniem prawodawstwa regulującego stosunki Przedsiębiorca – Konsument.

2.        W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.        Do korzystania ze Sklepu internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

4.        Sprzedawca nie sugeruje zastosowania oferowanych Towarów, a ich użycie w konkretnym zastosowaniu odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. 

5.        Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem http://makao-sklep.pl/regulamin-zakupow oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie pobrać plik pdf lub sporządzić jego wydruk.

6.        Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

7.        Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

8.        Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN.

9.        Co do zasady, rozliczenie następuje w walucie PLN złoty polski, chyba, że Strony w formie pisemnej ustalą inaczej.

10.     Jeżeli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem  towarów, podatek lub jakakolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) – cen surowców lub zmiana kursu średniego EURO w złotych ogłaszanego przez NBP, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.

11.     Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych

12.     Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów (przed datą wprowadzenia zmiany).

III.            ZAMAWIANIE TOWARU.

Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.makao-sklep.pl . Dane te są umieszczone wraz z innymi informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia oraz opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie wskazanie Klientowi podstawowych właściwości, wyglądu i parametrów technicznych Towaru. W szczególności z uwagi na parametry monitora, czy też telefonu prezentowane zdjęcia Towaru mogą różnić się od wyglądu Towaru. Sprzedawca w opisach technicznych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uproszczeń i ograniczeń co do treści zamieszczanych informacji do niezbędnych tak aby przekaz był czytelny. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami a jest realizacją nadrzędnego celu w postacie zabezpieczenia obrotu dla Stron Umowy.
Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie te Towary i Usługi, które oznaczone są przyciskiem „dodaj do koszyka”.
3.        Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta (zakupy bez rejestracji) po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia albo po założeniu Konta i poprawnym zalogowaniu.

4.        Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5.        Warunkiem uznania zamówienia za ważne jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcę Towaru. Wskazane w podsumowaniu zamówienia Towary  wraz z podaniem ich ilości, cen, a także ewentualnymi kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez MAKAO zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych Towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa MAKAO ofertę zawarcia powyższej umowy.

·         Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, jego dokładny adres, dokładny adres dostawy, adres poczty elektronicznej Klienta, numer telefonu Klienta (stacjonarnego lub komórkowego) oraz inne dane w przypadku Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawodawstwa w tym zakresie.

6.         Sklep potwierdza wpłynięcie zamówienia e-mailem wysyłając Klientowi automatyczny e-mail zwrotny  z zamieszczonym linkiem, który wymaga potwierdzenie poprzez kliknięcie w link przez Klienta.

7.        W kolejnym e-mailu Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, nawet jeśli Klient potwierdzi Zamówienie poprzez kliknięcie w link potwierdzający przysłany przez Sklep w automatycznym e-mailu zwrotnym o wpłynięciu zamówienia o którym mowa wyżej w ust.4.

8.        Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający umieszczony w automatycznym e-mailu zwrotnym przysłanym Klientowi przez Sklep z zastrzeżeniem ust.6.

9.        Klient może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o cofnięciu zamówienia należy wysłać Sprzedającemu na jego adres mailowy.

10.     O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, zamówienie może być złożone przez Klienta: telefonicznie pod numerem +48 607 617 111, z zastrzeżeniem, iż wpłynięcie zamówienie, zawarcie umowy, możliwe cofnięcie przez Klienta zamówienia wymaga dla zachowania ważności i skuteczności korespondencji drogą e-mail.

11.     Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, dostępność, przewidywany termin i sposób dostawy, jednakże Sprzedawca może odwołać w każdej chwili złożoną Ofertę, w przypadku zmiany cen u swojego Producenta/Dostawcy/Wykonawcy Towarów bądź Usług związanych z realizacją przedmiotowej oferty, w przypadku zmiany kursu walut, wycofania Towarów, innej zmiany oferty o swojego Producenta/Dostawcy/Wykonawcy, czynników niezależnych od Sprzedawcy.

12.     Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do chwili przekazania towaru przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Towarów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszej stronie, niezwłocznie kontaktujemy się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:
termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Termin ten wydłuża się również o czas realizacji przelewu pokrywającego koszty transportu towaru za granicę Polski.

13.     W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, w całości jest mu zwracana.

14.     Każdorazowo brak wpłaty wartości zamówienia, lub wpłata niższej, niepełnej wartości ustalonego zamówienia nie wiąże Sprzedawcy obowiązkiem realizacji zamówienia i nie powoduje po Stronie Klienta roszczeń wobec Sprzedawcy. Termin realizacji zamówienie ustalony w potwierdzeniu, o ile nie zachodzą okoliczności powodującego jego wydłużenie, rozpoczyna bieg następnego dnia od dnia zaksięgowania uzgodnionej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wartości zamówienia na wskazanym rachunku firmowym MAKAO lub wpłaty gotówkowej w Salonie Sprzedaży MAKAO przy ul. Św. Jadwigi 20 w 42-226 Częstochowa.

15.     Jeżeli Klient nie uiści zapłaty w umówionym terminie Sprzedawca może:

a)     przerwać bądź zawiesić realizację danego zamówienia, bądź odstąpić od umowy,

b)     potrącić kwoty należne od jakichkolwiek kwot należnych Klientowi od Sprzedawcy

c)     zaliczyć na poczet należności przeterminowanych bieżące wpłaty Klienta, nawet jeśliby kwoty te dotyczyły realizacji innych umów lub zobowiązań.

 

16.     W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami udokumentowanymi w potwierdzeniu zamówienia, Klient związany jest treścią tych zastrzeżeń,  o ile nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag mailem pod adres makao@makao-sklep.pl. Za niezwłoczne zgłoszenie uwag uznane może być tylko takie, które wpłynie skutecznie do Sprzedawcy nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu od Sprzedawcy zastrzeżeń i jest ono uznawane jako nowe zamówienie.

17.     Sprzedawca nie jest związany złożonym zamówieniem, jeżeli nie może ono zostać zrealizowane z powodu wystąpienia siły wyższej, a także jeżeli wystąpią przeszkody uniemożliwiające bądź nadmiernie uciążliwe przy jego realizacji, za które Strony uznają również upadłość, niewypłacalność oferentów Sprzedawcy: Producenta/Dostawcy/Wykonawcy, stan pandemii lub zagrożenie epidemią.

18.     Sprzedawca nie jest związany złożonym zamówieniem pochodzącym od Klienta, który pozostaje w zwłoce z zapłatą wcześniejszych należności.  W przypadku złożenia zamówienia przez takich Klientów do związania zamówieniem konieczne jest dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto.

19.     Potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie wymaga wpłaty określonej pełnej wartości zamówienia przez Klienta celem jego uruchomienia, chyba że Klient wybrał jako formę dostawy odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym MAKAO.

20.     W przypadku, gdy zamówienie złożone przez Klienta dotyczy Towarów określonych wg indywidualnych wymagań Klienta wówczas:

a)     Sprecyzowanie takich wymagań leży po Stronie Klienta i musi zostać zawarte w formie pisemnej podczas składania zamówienie na formularzu zamówienie przy określonym produkcie. Przyjęcie przez Sprzedawcę jakiegokolwiek rozwiązania dla danego produktu lub usługi niebędącego w sprzeczności z przekazanymi w formie pisemnej przez Klienta wymaganiami nie może stanowić przez Klienta podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń lub uznania Towaru bądź Usługi jako niezgodnego z zamówieniem.

b)     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Towarów przez swoich Producentów/Dostawców/Wykonawców wg wskazań Klienta, zgodnie z wymaganiami określonymi w formie pisemnej na formularzu zamówienia bądź w pisemnym dodatkowym opisie do zamówienia w szczególności co do oświadczeń Klienta co do zamierzonego sposobu użytkowania, przeznaczenia, funkcjonalności itp.  W przypadku wykonania Towarów bądź usług na zlecenie Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa autorskich lub praw objętych własnością przemysłową wobec osób trzecich a wszelkie, jakiekolwiek w tym zakresie roszczenia skierowane do Sprzedawcy obciążą Klienta.

21.     Jeżeli każdorazowo w formie pisemnej nie zastrzeżono w zamówieniu inaczej, zamówienie dotyczy Towarów nowych, nie pochodzących z ekspozycji, wykonywanych wyłącznie na zlecenie Klienta.

 

IV.            NORMY I TOLERANCJE TOWARÓW, SPECYFIKACJE, KATALOGI, WZORNIKI, PRÓBKI.

 

1.        Do tolerancji w zakresie wymiarów i innych parametrów odnoszą się ogólnie stosowane w tej branży normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, o ile Strony nie zastrzegły w formie pisemnej inaczej. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystąpienia odchyleń w kolorystyce.

2.        W przypadku przekazania Klientowi próbki towaru podstawą odbioru jakościowego towaru jest przekazana próbka. W odniesieniu do przekazanych próbek użycie mają ogólnie przyjęte zasady, dotyczące oceny partii na podstawie wzorca.

3.        Katalogi, opisy, szkice, rysunki, wizualizacje, specyfikacje, zdjęcie aranżacyjne i materiały reklamowe, publikowane, wydawane bądź udostępniane przez Sprzedawcę stanowią wyłącznie podstawę do identyfikacji wyrobów oraz przedstawienia przybliżonego wizerunku opisywanych towarów i jednocześnie nie mogą stanowić dla Klienta punktu odniesienia czy też części umowy w zakresie innym niż to uzgodniono pomiędzy Stronami. W szczególności Sprzedawca nie sugeruje zastosowania, czy użytkowania  oferowanych Towarów.

4.        Klient uznaje, iż katalogi, opisy, szkice, rysunki, wizualizacje, specyfikacje, zdjęcie aranżacyjne i materiały reklamowe, publikowane, wydawane bądź udostępniane przez Sprzedawcę zostały wydane i przekazane w celu identyfikacji Towarów, a ich zastosowanie w określonym celu zależy od woli i oceny Klienta oraz odbywa się na jego ryzyko i  odpowiedzialność.

5.        Sprzedawca ma prawo, w każdym czasie, dokonać dowolnych zmian w katalogach, opisach, szkicach, rysunkach, specyfikacjach, materiałach reklamowych, a co za tym idzie w produktach, które w istotny sposób  nie wpływają na jakość, funkcjonowanie, czy przeznaczenie produktu oraz jego koszt jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na zmieniające się wymagania formalno – prawne lub wynikać będzie to ze stałego dążenia do poprawy i ulepszania Towarów.

6.        Jeżeli dany produkt dostarczony jest w oparciu o wymagania, czy wytyczne Klienta lub też specyfikacje zostały zmienione i dostosowane do wymagań Klienta w takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie spełnienia wymogów formalno – prawnych w zmienionych przez Klienta specyfikacjach. Sprzedawca nie ponosi też odpowiedzialności w takiej sytuacji za produkt w zakresie wprowadzonych wymagań, czy wytycznych Klienta.

7.        W przypadku wykonania Towarów bądź usług na indywidualne zamówienie wg dostarczonych przez Klienta projektów, rysunków technicznych, dokumentacji bądź szkiców podstawą odbioru jakościowego są dostarczone przez Klienta projekty, rysunki , dokumentacje lub szkice z uwzględnieniem tolerancji w zakresie wymiarów i innych parametrów oraz ogólnie stosowane w tej branży normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów o ile Strony nie zastrzegły w formie pisemnej inaczej. Użytkowanie, czy przeznaczenie Towarów następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Klienta.

8.        Zmiana, czy przeróbka wykonana na życzenie Klienta w standardowych produktach z dostępnej u  Sprzedawcy oferty Producenta/Dostawcy/Wykonawcy, nawet jeśli jest akceptowana przez Producenta/Dostawcę/Wykonawcę, zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności wobec Klienta za przedmiotową modyfikację lub za produkt lub usługę z tą modyfikacją i jest wykonana na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Klienta z wyłączeniem wszelkich roszczeń wobec Sprzedawcy.

9.        Drewno jest produktem naturalnym, który pod względem struktury i rysunku słojów posiada zróżnicowaną optykę. Każdy element drewniany w meblu jest cząstką natury, która nawet po rozcięciu, wykazuje swoistość grubości, struktur i podatności, dlatego w wyglądzie drewna występują naturalne różnice. Próbki koloru mogą służyć wyłącznie jako punkt orientacyjny, ponieważ struktura drewna ulega zmianie wraz z każdym poszczególnym pniem wybranym do obróbki. Sęki i przerośnięcia są oznaką autentyczności, tak samo jak różnice w zabarwieniu kolorystycznym.

10.     Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi tkanin i skór naturalnych. Różnice te nie mogą być podstawą reklamacji. Podobnie różnice barw materiałów obiciowych, będące następstwem oświetlenia światłem sztucznym nie podlegają reklamacji.

11.     Cechami charakterystycznymi dla mebli wykonanych w całości ze skóry naturalnej są występujące różnice w fakturze błamów skóry, ślady po bliznach, naturalne znamiona na skórze, zapach skóry; nie są one wadami mebli i nie podlegają reklamacji. Stosowanie niewłaściwie środków czyszczących może spowodować zmiany kolorystyczne powierzchni skórzanych.

 

V.             KARTA INFORMACYJNA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI MEBLI

Użytkowanie:

·         Meble należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, które nie będą narażone na szkodliwe warunki atmosferyczne, takie jak wilgoć, czy nadmierne promieniowanie słoneczne (NIE DOTYCZY MEBLI DEDYKOWANYCH NA ZEWNĄTRZ).

·         Meble należy ustawiać w odległości około 1 m od czynnych grzejników.

·         Przy zamiarze przemieszczenia mebli należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie powierzchnie. Należy zawsze chwytać mebel od spodu, za stały element konstrukcji korpusu.

·         Rekomendowane jest odpowiednie wypoziomowanie mebli.

 

Pielęgnacja:

 

1.     Meble tapicerowane:

1.1.  Tkanina:

  •  Raz na tydzień zaleca się odkurzenie mebla – specjalnie dedykowaną do tego końcówką odkurzacza, bądź ręcznie przy użyciu szczoteczki o delikatnym włosiu. W obu przypadkach należy unikać nadmiernego tarcia, które może osłabić lub nawet uszkodzić włókna.
  •  Tkaniny, które posiadają strukturę o odczuwalnym włosiu należy regularnie rozczesywać, używając w tym celu miękkiej szczoteczki. Włos wówczas nie będzie się ugniatał, zachowa swą delikatną miękkość.
  •  W momencie rozlania cieczy na powierzchnię tapicerowaną, należy  w pierwszej kolejności odsączyć plamę za pomocą serwetki lub ściereczki, usunąć ewentualne zabrudzenia stałe np. fusy, a następnie przystąpić do usuwania plamy.

 

1.2.  Skóra naturalna:

  • Do czyszczenia mebli tapicerowanych skórą naturalną należy używać tylko i wyłącznie środków dedykowanych do skór naturalnych, zgodnie z zaleceniami i instrukcją Producenta (nie należy stosować past do butów, rozpuszczalników, acetonu, alkoholu).
  • Nie należy stosować jakichkolwiek środków pielęgnacyjnych bezpośrednio na mebel, a na ściereczkę, którą mebel będzie czyszczony.
  • Częstotliwość pielęgnacji skóry naturalnej uzależniona jest od intensywności użytkowania mebla. Rekomenduje się codzienną pielęgnację w postaci przecierania/odkurzania skóry naturalnej czystą, suchą ściereczką przyciągającą kurz oraz pielęgnację przy użyciu specjalistycznych środków, minimum dwa razy w ciągu roku (najlepiej przed zimą i po niej).
  • W przypadku poplamienia skóry naturalnej należy użyć miękkiej ściereczki, aby delikatnie usunąć zabrudzenie/osuszyć skórę, nie powodując przy tym porysowania (plamę usuwa się od Strony zewnętrznej do wewnątrz).

1.3.  Meble skrzyniowe:

  • Do czyszczenia powierzchni drewnianych, czy też lakierowanych należy stosować tylko i wyłącznie miękką ściereczkę, uprzednio lekko zwilżoną wodą. Następnie należy czyszczone powierzchnie wytrzeć do sucha. Nie należy używać żadnych środków czyszczących lub natłuszczających.

 

VI.            DOSTAWA TOWARU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE UCHYBIENIA.

1.     Koszt transportu Towarów objętych zamówieniem pokrywa Sprzedawca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W każdym innym przypadku koszt dostawy  jest indywidualnie ustalany jak świadczenie dodatkowej usługi.

2.     Koszt transportu pokrywany przez Sprzedawcę nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania/domu lub pod wskazany przez Odbiorcę adres.

3.     W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Klienta w dacie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany przez Klienta. W wypadku zaangażowania Przewoźnika przez Sprzedającego odpowiedzialność za towar przechodzi na Klienta w dacie wydania tego towaru przez Przewoźnika Klientowi.

4.     W przypadku, gdy Klient dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem, odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Klienta w dacie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.

5.     W  przypadku, gdy z treści ustaleń Stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że winny być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących u Sprzedawcy lub u jego dostawców. Opakowanie nie podlega zwrotowi Sprzedającemu. Koszt opakowania innego niż określone wyżej, a którego to opakowania Klient zażądał, obciąża Klienta. Klient może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.

6.     Klient zobowiązany jest skontrolować stan przesyłki (ładunku) natychmiast po jej dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na protokole zdawczym, liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodni z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Klient zobowiązany jest do dokonania oceny dostarczonej partii towaru. Nie zgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń co do asortymentu, ilości oraz jakości towarów w chwili ich przyjęcia (jak wyżej opisano) będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości. Ocena jakości, w szczególności czy towary posiadają prawidłowe cechy i właściwości następuje na zasadach i w ramach gwarancji udzielonej przez oferentów Sprzedawcy: Producenta / Dostawcy Wykonawcy.

7.     Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Klient zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w przedmiotowym Regulaminie, w szczególności zgłosić pisemnie Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast  po ich ujawnieniu, co wiąże się z datą dostawy towaru i wydaniem po Stronie Sprzedawcy a przyjęciem po Stronie Klienta.

8.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym  z wykonywania zamówienia lub zwartej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

9.     W sytuacji, gdy Stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego zamówieniem lub umową terminu, powinna o tym niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

10.   Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia, chyba, że Strony ustanowią inaczej lub będzie wskazany zapis w odrębnej umowie pomiędzy Stronami.

11.   Termin wykonania uzależniony jest wyłącznie od Producenta / Dostawcy / Wykonawcy i  może wynieść średnio około 4 – 12 tygodni w przypadku Towarów katalogowych, jednakże Sprzedawca w zależności od aktualnych informacji przekazywanych od swoich Producentów / Dostawców / Wykonawców zastrzega sobie prawo określenia innych terminów w zamówieniach. W przypadku Towarów przygotowywanych pod indywidualne preferencje Klienta (produkty niestandardowe lub z modyfikacjami) termin ten ulega wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania tak rozumianego zamówienia.

12.   W przypadku, niezależnego od Sprzedawcy, braku towaru u Producenta / Dostawcy / Wykonawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia w dostawie.

 

VII.           FORMY PŁATNOŚCI

1.      Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

2.     Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3.     Klient ma do wyboru następujące formy płatności:  

Odbiór osobisty:

- Za pobraniem – rozliczenie gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy MAKAO.

 

Przesyłka kurierska:

- Przedpłata – tradycyjny przelew bankowy na nasz firmowy rachunek bankowy. 

- Płatność on line – przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności PayU lub Przelewy24.

 

4.     Bezpieczeństwo transakcji gwarantują zarówno system autoryzacji kart płatniczych, jak i interfejsy poszczególnych banków.

5.     Niezależnie od wybranej przez Klienta formy, nie pobieramy dodatkowych opłat.

 

VIII.          PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW – KONSUMENTÓW.

 

1.        Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

2.        Art. 38 praw konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2020

Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.        Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

4.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

5.        Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.        Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez MAKAO, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.        W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).

8.        Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

9.        Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Klient opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, tak aby zabezpieczyć go przed ewentualnymi uszkodzeniami na czas transportu.

10.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca na prośbę Klienta może przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Klienta, Sprzedawca odbierze zwracane rzeczy od Klienta, a Klient zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez Sprzedawcę w zaakceptowanej przez Klienta ofercie
9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX.            REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KLIENTÓW - KONSUMENTÓW

1.        Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2.        Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta/Dostawcy/Wykonawcy (gwarant) oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów.

3.        Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru (rękojmia)

4.       Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji we własnym zakresie, przy czym produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Kupujący jest uprawniony do reklamowania produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

5.        Reklamację można złożyć za pomocą formularza udostępnionego przez Sprzedawcę lub w inny sposób dopuszczony prawem.

6.        Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

7.        Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

 

X.             PRZEDSIĘBIORCA. UREGULOWANIA DLA KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

1.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

2.     Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.     Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

4.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.      Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

XI.             PROMOCJE

1.     Sprzedawca może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub określać inne specjalne warunki zakupu.

2.     Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego - chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej.

3.     Promocje nie łączą się ze sobą,  o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej.

 

XII.           ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

1.     Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy Stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez Strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałby niniejsze Regulamin, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby firmy Sprzedawcy.

2.     Do każdej formy sprzedaży jak i umowy sprzedaży szczególnie w ramach prowadzonych projektów dla Klienta, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Klienta sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług, znajdują zastosowanie uregulowania przedmiotowego Regulaminu (w przypadku, gdy Strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków) jak również – w zakresie nieunormowanym w zakresie niniejszego Regulaminu – odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

3.     Niezależnie od treści niniejszego Regulaminu, umowa pomiędzy Stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki Stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy Stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy. W przypadku wykonywanej i trwającej umowy Strony dokonują zmian wyłącznie w formie pisemnej.

 

XIII.          POZOSTAŁE WARUNKI.

1.     O ile Strony nie ustalą pisemnie inaczej, uważać się będzie, iż zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Klientowi towaru stanowiącego przedmiot zamówienia lub umowy Stron oraz przeniesieniem na Klienta własności tego towaru po otrzymaniu od Klienta całkowitej (pełnej) zapłaty za towar.

2.     Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszego Regulaminu podstawę do odstąpienia od realizacji zaakceptowanego przez Sprzedawcę zamówienia lub umowy, mogą stanowić zdarzenia na które Strony nie mają wpływu i które nie są zależne od działania lub zaniechania Stron. Strona dla której wystąpiły zdarzenia i sytuacje siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wystąpieniu takiego zdarzenia.

3.     Wprowadzenie ograniczeń w swobodzie prowadzenie działalności gospodarczej przez Ustawodawcę z uwagi na zagrożenie pandemią lub epidemią bądź ogłoszenie jednego z przywołanych zagrożeń może negatywnie wpływać na realizację zawartej umowy, w szczególności prowadzić do opóźnień realizacji dostaw, ograniczać dostępność Towarów i Usług, uniemożliwiać wykonanie Umowy. Taki stan nie rodzi po stronie Klienta roszczenie wobec Sprzedawcy a decyzje odnośnie możliwości realizacji Umowy powinny być wynikiem uzgodnień pomiędzy Stronami z uwzględnieniem etapu realizacji Umowy  w związku i w czasie zaistnienia przywołanego zjawiska.

4.     Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej Strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób Strona ta na mocy obowiązującego prawa nie odpowiada.

5.     Nie wykluczając i nie wyłączając innych praw Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży towaru lub usługi w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient narusza warunki współpracy pomiędzy Stronami, prowadzi czynności związane z postępowaniem upadłościowo – naprawczym lub też zaprzestaje działalności.

6.     Sprzedający jest uprawniony do realizacji swoich zobowiązań i egzekwowania swoich praw również poprzez podmioty zewnętrzne. Prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji współpracy pomiędzy Stronami Klient może przenieść bądź scedować jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Przeniesienie praw bądź obowiązków przez Klienta nie zwalnia go od odpowiedzialności za realizację wzajemnych uzgodnień.

7.     Powstrzymanie się Sprzedawcy od egzekucji któregokolwiek z niniejszych postanowień lub też wzajemnych uzgodnień nie można traktować jako zrzeczenie się tego prawa bądź też akceptację odmienności stanu istniejącego od uzgodnionych warunków współpracy.

8.     Jeżeli w wyniku zmian legislacyjnych lub też uznania przez odpowiednie władze, iż któryś z niniejszych zapisów staje się nieważny lub niewykonalny nie powoduje to utraty ważności pozostałych postanowień.

9.     Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

10.   Sklep internetowy oraz wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.makao-sklep.pl, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

11.   Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu Dobrych Praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

12.   Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

13.   Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

14.   Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności MAKAO dostępnej pod adresem http://www.makao-sklep.pl/polityka-prywatnosci

15.   Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.makao-sklep.pl pod adresem: http://www.makao-sklep.pl/regulamin-zakupow

 Do pobrania plik PDF: Regulamin Zakupów MAKAO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl