Polityka Prywatności

 

www.makao-sklep.pl

„MAKAO” MARCIN OZIĘBAŁA | 42-140 PANKI, UL. ZWIERZYNIECKA 10 |NIP: 574-203-03-93

Showroom: ul. Św. Jadwigi 20, Częstochowa | Mobile phone:  +48 607 617 111

www.makao-sklep.pl | e-mail: makao@makao-sklep.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 - Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. RODO

Edycja v02_03042018 wersja obowiązuje od 25 maja 2018

 

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Państwa dane osobowe. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych oraz w zgodzie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi szczegółowo przedmiotową materię Firma MAKAO zaktualizowała Politykę Prywatności w zakresie Ochrony Danych Osobowych w związku z RODO. W MAKAO popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO ”)[1]. Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

[1] [1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

 

I.              POSTANOWIENIE OGÓLNE.

1.1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w MAKAO, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

1.2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

1.3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

1.4. Dla skutecznej realizacji Polityki Prywatności Administrator danych osobowych zapewnia:

1.4.1.     odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki  techniczne i rozwiązania organizacyjne,

1.4.2.     kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,

1.4.3.     monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

1.5. Monitorowanie przez Administratora danych osobowych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania osób upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych osobowych , naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

1.6.  Administrator danych osobowych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

·         W dalszych działach zawarto szczegółowe kwestie związana z opisywaną wyżej materią.

 

II.            WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

MAKAO Marcin Oziębała z siedzibą w 42-140 Panki, ul. Zwierzyniecka 10, NIP: 5742030393, REGON: 241801839, w świetle obowiązujących przepisów, na podstawie art. 13 przedmiotowego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych. W związku z powyższym odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

III.           CEL I ZAKRES I WYKORZYSTYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

3.1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych gromadzone są w zbiorach danych

3.2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO

3.3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

3.4. Przetwarzanie Państwa danych następuje:

3.4.1.     W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO w skrócie „wykonanie umowy”). W szczególności zakres ten obejmuje: negocjacje handlowe zmierzające do zawarcia umowy, składanie propozycji zawarcia umowy, określanie specyfikacji zamówienia, warunków i zasad realizacji zamówienia,  zawarcie umowy i jej wykonywanie. Są to wszelkie działania i czynności podejmowana przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. Dane będziemy przechowywać również dla celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych.

3.4.2.     W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO), w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami z uwzględnieniem postanowień umownych.

3.4.3.     Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO) w celu:

- marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów (Producenta/Dostawcy/Wykonawcy) MAKAO,

- monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta ze

świadczonych usług,

- zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

- przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym zmiany Regulaminu Zakupów i Cenników,

- rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAKAO,

- prowadzenia analiz jakości technicznej produktów i świadczonych usług.

3.4.4.     Dodatkowo MAKAO może na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO) przetwarzać dane w celu:

3.4.4.1.  analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych osobowych. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator danych osobowych może:

- dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,

- zaproponować spersonalizowaną ofertę.

3.4.4.2.  marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych MAKAO;

3.4.4.3.  marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z MAKAO.

3.5. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej w  ust. 3.4.4.2. oraz 3.4.4.3. może być realizowany przez MAKAO  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

 

IV.           OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM.

4.1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora danych osobowych Polityką Prywatności w tym Polityką Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, Systemem Informatycznym ERP oraz CRM, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w MAKAO.

4.2. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

4.2.1.     W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

4.2.2.     Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

4.2.3.     Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

4.2.4.     Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

4.2.5.     Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

4.2.6.     Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

4.2.7.     Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.

4.2.8.     Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

4.3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).

4.4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:

4.4.1.     naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

4.4.2.     udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

4.4.3.     zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

4.4.4.     niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

4.4.5.     przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

4.4.6.     spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nie-uprawnione kopiowanie danych osobowych;

4.4.7.     naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

4.5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora danych osobowych.

4.6. Do obowiązków Administratora danych osobowych pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora danych osobowych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

4.6.1.     pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

4.6.2.     każdy z przetwarzających dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności,

4.6.3.     każdy pracownik zobowiązał się do zachowania przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.

4.7. Pracownicy zobowiązani są do:

4.7.1.     ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

4.7.2.     przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

4.7.3.     zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

4.7.4.     zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

 

V.            OBSZAR PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

5.1. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe na terenie MAKAO Marcin Oziębała, obejmuje pomieszczenia: Salon Sprzedaży zlokalizowany pod adresem 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 20 oraz siedzibę MAKAO Marcin Oziębała, zlokalizowaną pod adresem 42-140 Panki, ul. Zwierzyniecka 10.

5.2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarami wskazanym powyżej.

 

VI.           OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

6.1. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:

- posprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi reklamacji,

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MAKAO,

- dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych.

6.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych MAKAO na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

6.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,

6.4. Po upływie wyżej wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez MAKAO Marcin Oziębała zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

 

VII.         OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH.

7.1. Administrator danych osobowych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.

7.2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, środki obejmują:

7.2.1.     Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

7.2.2.     Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych określony w dziale V powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.2.3.     Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.

7.2.4.     Wykorzystanie niszczarki lub nożyc biurowych do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.

7.2.5.     Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.

7.2.6.     Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

7.2.7.     Zabezpieczenie dostępu do nośników danych przy pomocy haseł dostępu.

7.2.8.     Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

 

VIII.        NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

8.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

8.2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa Załącznik nr 3 do niniejszej polityki.

8.3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą. 

 

IX.           KATEGORIA I TREŚĆ DANYCH.

9.1. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym nie mniej jednak ich brak uniemożliwia przyjęcie zamówienia i prawidłowe wykonanie umowy.

9.2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:

·         podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),

·         elektroniczne dane identyfikacyjne (numery telefonów, adresy e-mail, adresy IP),

·         dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,

·         numery kont bankowych w przypadku klientów będących osobami fizycznymi ,

·         informacja o zatrudnieniu w podmiotach,

·         czynności służbowe (historia korespondencji i innych kontaktów).

·         inne dane dodatkowe, które przetwarzane są zgodnie z prawem lub też na podstawie Państwa zgody.

9.3. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy – zamówienia. Bez podania tych danych nie będziemy mogli przyjąć zamówienia na produkty bądź usługi będące przedmiotem naszej działalności. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy ale mogą być ułatwieniem w przekazywaniu niektórych informacji w szybkiej formie kontaktu z potwierdzeniem treści jak wiadomość e-mail.

9.4. W przypadku sprzedaży gotówkowej lub przedpłacie przelewem dane konieczne do wykonania umowy to:

9.4.1.     dane do wystawienie faktury:

- NIP,

- KRS

- adres siedziby firmy,

- nazwa firmy,

- adres dostawy zamówionych produktów bądź usług

 

9.4.2.     dane do wystawienia paragonu:

- imię i nazwisko, 

- adres zamieszkania,

-adres dostawy zamówionych produktów bądź usług,                                                                                                              

Każdorazowo imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu, w miarę możliwość  e -mail kontaktowy oraz adres dostawy zamówionych produktów bądź usług.

9.5. W przypadku sprzedaży w systemie ratalnym dane konieczne do wykonania umowy to:

- Imię i Nazwisko

- Adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miejscowość

- Adres dostawy: ulica, kod pocztowy, miejscowość

- Numer telefonu:

- Numer NIP

- Numer PESEL

- W przypadku dochodu z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę: dane dotyczące zakładu pracy

- powyższe wyliczenie nie ma charakteru enumeratywnego i kompletnego. Zawartość tych danych zależy od instytucji udzielającej kredytu, która zawarła z Administratorem odrębną Umowę współpracy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów regulujących materię ochrony danych osobowych tym  przy sprzedaży ratalnej.

 

X.            INFORMACJE DODATKOWE O DANYCH OSOBOWYCH.

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo  zamówić dodatkowe usługi lub towary. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w przedmiotowym dokumencie, brakujące informacje będzie należało uzupełnić i przekazać w zakresie niezbędnym dla realizacji wyżej opisanych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

 

XI.           PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE.

Państwa dane osobowe  w związku z określonymi celami i zakresem, wynikającymi z przedmiotowego dokumentu, mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym lub innym podmiotom administrującym zgodnie z regulacjami prawnymi i umownymi w tym zakresie. W szczególności Państwa dane osobowe jak w zdaniu pierwszym mogą być przekazywane następującym podmiotom lub kategorią podmiotów:

11.1.                 podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności niezbędnych dla wykonywania umów zawartych z Państwem, w szczególności: naszym agentom, projektantom, architektom, kontrahentom, producentom, dostawcom, wykonawcom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów bądź usług.

11.2.                 innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

11.2.1.   naszym Producentom, Dostawcom, Wykonawcom,

11.2.2.   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

11.2.3.   spedytorom lub przewoźnikom zaangażowanym w realizację zamówienia lub innym  podmiotom realizującym usługi przewozowe,

11.2.4.   podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu zapewnienia możliwości wpłat i rozliczeń na nasz rachunek bankowy w związku z realizacją umowy lub w celu dokonania rozliczeń na Państwa rzecz w związku z realizacją umowy,

11.2.5.   podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków lub faktur w terminie,

11.2.6.   podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych − w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

11.2.7.   biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji  o Państwa zadłużeniu, które są dostępne w tychże biurach,

11.2.8.   Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania, czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych,

11.2.9.   podmioty archiwizujące dokumenty;

11.2.10. podmioty świadczące na rzecz MAKAO usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla MAKAO narzędzia teleinformatyczne,

11.2.11. podmioty świadczące na rzecz MAKAO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną,

11.2.12. Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z MAKAO umowy.

 

XII.         DANE POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

12.1.                Przy zawieraniu, czy aneksowaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

12.2.                W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.

12.3.                Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo właściwej zapłaty, bądź ewentualnie w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

XIII.         CZY PAŃSTWA DANE WYCHODZĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG - obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.  W przypadku decyzji o przekazaniu przez nas danych w trakcie trwania umowy poza EOG informujemy, iż przekazanie nastąpi wyłącznie w zakresie określonym przez prawo. Informacja o ewentualnym przekazywaniu poza EOG zostanie zamieszczona na stronie www.makao-sklep.pl w formie komunikatu.

 

XIV.        CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE ( W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez MAKAO polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań  Państwa poprzez portal www.makao-sklep.pl

XV.         UPRAWNIENIA.

W trosce o bezpieczeństwo danych i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, czy prawo do wniesienia skargi.

15.1.                W tym celu mogą Państwo złożyć do nas wniosek związany z danymi osobowymi o:

15.1.1.   dostęp do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za

pośrednictwem Administratora danych osobowych czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

15.1.2.   sprostowanie (w tym poprawienie) danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

15.1.3.   prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy:

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

15.1.4.   ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych  stosownie do złożonego wniosku), w szczególności:

- prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy

wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu

Administratora danych osobowych,

15.1.5.   przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 przedmiotowego Rozporządzenia RODO, w sytuacji, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę.

15.1.6.   prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora danych osobowych, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

15.1.7.   PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU. Niezależnie od uprawnień wymienionych wyżej, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

·         Sprzeciw  “marketingowy”. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

·         Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach innych niż marketing bezpośredni na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Wówczas przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

15.1.8.   PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez MAKAO Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

15.2.    Z praw określonych w ust. 15.1.1. – 15.1.7. mogą Państwo skorzystać składając wniosek:

 

- osobiście: Salon Sprzedaży MAKAO, ul. Św. Jadwigi 20, 42-226 Częstochowa,

- listownie na adres: Salon Sprzedaży MAKAO, ul. Św. Jadwigi 20, 42-226 Częstochowa,

- elektronicznie przez e-mail: makao@makao-sklep.pl

 

Dla potwierdzenia, że są Państwo uprawnienie do złożenia wniosku, możemy poprosić o uwierzytelnienie poprzez podanie dodatkowych informacji.

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu, czy zakresu ich przetwarzania.

 

15.3.    Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

-  Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

- Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

- Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

-Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

XVI.        ZGODA.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. przekazywanie informacji handlowych, w tym nowych propozycji produktów bądź usług Administratora lub kontrahentów Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

XVII.      POLITYKA PLIKÓW COOKIES. SERWIS INTERNETOWY WWW.MAKAO-SKLEP.PL

17.1.                Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich.

Pliki "cookies" używane na platformy pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania w platformach oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

17.2.                Czym są pliki "Cookies"

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W naszych platformach korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się zarówno do typowych plików "cookies", jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
"wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
"funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
"reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
17.3.                W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika

"Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników, co pozwala nam ulepszać nasze serwisy internetowe.

17.4.                Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszych serwisów. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

 

XVIII.     REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER.

18.1.                W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Serwis informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

18.2.                Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Administratora, aktualnych promocjach oraz oraz oferowanych przez nią produktów, w tym materiały prasowe.

18.3.                Wyrażenie zgody na Formularzu Zgód na otrzymywanie Newsletter’a powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

18.4.                Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.

18.5.                Serwis przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Administrator, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.6.                Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

18.7.                Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

18.8.                Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link z możliwością wypisania się umieszczony w stopce każdej wiadomości mailowej typu Newsletter.

18.9.                W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

XIX.        DANE KONTAKTOWE I INFORMACYJNE.

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie MAKAO Marcin Oziębała przy ulicy Zwierzynieckiej 10 w 42-140 Panki.

Adres siedziby:

MAKAO Marcin Oziębała

ul. Zwierzyniecka 10

42-140 Panki

Tel. 607 617 111

e-mail: makao@makao-sklep.pl

 

Nasze dane kontaktowe:

MAKAO Marcin Oziębała

ul. Św. Jadwigi 20

42-226 Częstochowa

Tel. 607 617 111

e-mail: makao@makao-sklep.pl

 

XX.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

20.1.                 Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.

20.2.                Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie zasad określonych w niniejszej Polityce może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z osobą, która dopuściła się naruszenia.

20.3.                W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy oraz Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowane w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L119 .

20.4.                Pracownicy Administratora danych zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce. W wypadku uregulowań występujących w innych niż niniejsza Polityka procedurach obowiązujących u Administratora Danych, Użytkownicy mają obowiązek stosowania zapisów dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych.

 

Do pobrania plik PDF: Polityka Prywatności MAKAO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl